Το φορολογικό καθεστώς για τα εισοδήματα από μερίσματα και τόκους

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ο οποίος ισχύει από την 1/1/2014, προβλέπει ότι τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από μερίσματα και τόκους φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%. Ο φόρος παρακρατείται από το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στην πληρωμή, εφόσον αυτό έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται από τον φορολογούμενο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν βαρύνονται με επιπλέον φόρο εισοδήματος. Ωστόσο, συναθροιζόμενα με τα λοιπά έσοδα του φορολογουμένου υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να φτάσει το 10%.
Μερίσματα. Στα μερίσματα περιλαμβάνονται το εισόδημα, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προκύπτει από κάθε διανομή κερδών από εισηγμένες και μη μετοχές, από ιδρυτικούς τίτλους, από εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες, τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες, οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων, οι τόκοι προνομιούχων μετοχών, οι υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή σε μέλη Δ.Σ., διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου.

Ωστόσο, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου τα κέρδη που διανέμονται στους εταίρους από νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, κατ’ αρχήν, και η διανομή κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος-μέλος αυτής Ε.Ε. ή σε κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ή αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, τα μερίσματα από ημεδαπούς ΟΣΕΚΑ, καθώς και από ΟΣΕΚΑ της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος (αλλά όχι από την εισφορά αλληλεγγύης).

Τόκοι. Ο όρος «τόκοι» περιλαμβάνει το εισόδημα, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προκύπτει από κάθε είδους απαιτήσεις και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των premiums, των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών, που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα. Περιλαμβάνονται οι τόκοι υπερημερίας λόγω συμβατικής υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

Ωστόσο, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ’ εφαρμογήν προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

Εισοδήματα από την αλλοδαπή. Ειδικά στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μερίσματα και τόκους από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτό εισάγεται στην Ελλάδα ή παραμένει στο εξωτερικό, οφείλει να το συμπεριλάβει κανονικά στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, προκειμένου να φορολογηθεί και να υπαχθεί σε εισφορά αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση που στο εισόδημα αυτό έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην αλλοδαπή, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση και θα συμψηφιστεί με τον ημεδαπό φόρο που αναλογεί. Εάν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από τον φόρο που αναλογεί για το εν λόγω εισόδημα στην Ελλάδα, δεν διενεργείται επιστροφή του επιπλέον φόρου αλλοδαπής στον φορολογούμενο.

Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από την οικεία Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), θα πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦΕ. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα, κατά περίπτωση (βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή κ.λπ.).

Πηγή: kathimerini.gr